สะพานปาย – Coffee IN LOVE – หมู่บ้านสันติชล – วัดน้ำฮู -พระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย – ทะเลหมอกหยุ่นไหล – ชุมชนจ่าโบ๋ – ลีไวน์รักษ์ไทย – สะพานซูตองเป้ พระธาตุดอยกองมู – วัดจองกลาง – วัดจองคำ – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน – เทศกาลบัวตองดอยแม่อูคอ – แม่สะเรียง – สวนสนบ่อแก้ว – ออบหลวง

รหัส 024-0045
วันที่เดินทาง
ต.ค.64 - ธ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
10,500 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
37 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - สะพานปาย – Coffee IN LOVE – หมู่บ้านสันติชล - วัดน้ำฮู -พระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินปาย

05.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  เคาเตอร์ D    สายการบินไทยสไมล์ เจ้าหน้าที่ Consortium trip..คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง พร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือสำหรับทุกท่าน

07.25 น. : เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 102 ระหว่างทางบริการท่านด้วยอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม (ยังไม่อนุญาตให้ทานบนเครื่องให้ถือมาทานหลังเครื่องลง)

08.45 น. : นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรถตู้ปรับอากาศ ตามเส้นทาง ปาย –  แม่มาลัย ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ ถึงอำเภอปายแวะชมชม สะพานประวัติศาสตร์ปาย สร้างโดยสงครามโลกครั้งที่ 2 เหมือนสะพานข้ามแม่น้ำแควแวะถ่ายรูปชมร้านกาแฟ COFFEE IN LOVE ที่มีชื่อเสียงจากการถ่ายละคร

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวสายน้ำปาย (2)อ.ปาย

บ่าย : นำชม หมู่บ้านสันติชล เป็นชุมชนชาวจีนยูนนาน

16.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ วัดน้ำฮู สักการะหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองปายที่เคารพและศักดิ์สิทธิ์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ พระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่เมืองปาย

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารชาลี แอนด์ เล็ก หลังอาหารอิสระให้ท่านเดิน ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินปาย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางเข้าสู่ทีพัก

วันที่ 2
ทะเลหมอกหยุ่นไหล - ชุมชนจ่าโบ๋ – ลีไวน์รักษ์ไทย – สะพานซูตองเป้ – พระธาตุดอยกองมู - วัดจองกลาง - วัดจองคำ – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน

05.45 น. : โปรแกรมตื่นเช้า นั่งรถขึ้นไปชมอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวหยุนไหล หลังพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกลับที่พัก

07.30 น.  : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (4) หลังอาหารนำท่าน

08.30 น. : นำท่านเดินทางสู่   ชุมชนบ้านจ่าโบ่   ชื่อของชุมชนชาวเขาแห่งหนึ่งบนดอยสูง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวลาหู่ที่โยกย้ายถิ่นฐานมาจากห้วยยาว นำโดย นายจ่าโบ่ ไพรเนติธรรม เลยเป็นที่มาของชื่อชุมชนแห่งนี้ ชุมชนเล็ก ๆ มีวิวทิวทัศน์หลักล้าน

11.00 น. : นำคณะเดินทางสู่ บ้านรักไทย นำท่านชม ลีไวน์รักไทยรีสอร์ท มนต์เสน่ห์ไร่ชาและขุนเขา ที่สวยไม่แพ้ที่ใด บ้านดินออกแบบเป็นบ้านสไตล์จีนผสมผสานกับล้านนา

เที่ยง : บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารลีไวน์รักษ์ไทย

บ่าย : อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับ ไร่ชาแสนสวย พร้อมจุด Check In ที่แสนสวย มากมาย จนทำให้ท่านลืมว่าที่นี้ ประเทศไทย

14.00 น. : เดินทางสู่ สะพานไม้ซูตองเป้ นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

16.00 น. : นำท่านเดินทางไป พระธาตุดอยกองมู อยู่ในเขต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  ให้ท่านได้นมัสการพระธาตุดอยกองมู   และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูงกันตามอัธยาศัย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารใบเฟิร์น  จากนั้นนำชม วัดจองกลางจองคำ เปรียบเสมือนวัดแฝด ตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่ที่มีความงดงามทางศิลปะทางชาติพันธุ์และถนนคนเดินแม่ฮ่องสอนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่าน Check in เข้าที่พัก

วันที่ 3
เทศกาลบัวตองดอยแม่อูคอ – แม่สะเรียง – สวนสนบ่อแก้ว - ออบหลวง – ของฝากเชียงใหม่ ณ กาดพะยอม - กรุงเทพฯ

07.00 น. : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

08.00 น. : นำทุกท่านเดินทางไป ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ ดอยแม่อูคอ อยู่ในเขต อ.ขุนยวม ทุ่งบัวตองจะบานสะพรั่งช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  โดยจะบานเต็มท้องทุ่งเหลืองอร่าม  ต้อนรับทุกสายตาที่มาเยือน อิสระให้เวลาท่านเต็มที กับ 1 ปีที่มีแค่ครั้งเดียว ได้เวลาอันสมควรนำคณะออกเดินทางสู่ อำเภอแม่สะเรียง ตามเส้นทางขุนยวม-แม่สะเรียง

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารอินทิรา (8)อ.แม่สะเรียง

บ่าย : นำคณะเดินทางต่อ สู่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างทางแวะ สวนสนบ่อแก้ว สวนสนสามใบที่ปลูกเรียงรายอย่างงดงาม ก่อนเดินทางต่อสู่ ออบหลวง ชม แกรนด์แคนย่อนสยาม

18.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ กาดพะยอม ซื้อของฝาก สินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ เช่น ไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู อื่น ๆ ของฝากอีกมากมาย พร้อมอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยก่อนนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

20.50 น. : เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 121

22.10 น. : คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยสไมล์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก
 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พักอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน 1 คืน / เบลวิลล่าปาย จำนวน 1 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 • ค่าทริปไกด์และคนขับรถ 300 บาทต่อท่านต่อทริป

หมายเหตุ : แถวที่ หมายถึงที่นั่งบนรถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทางท่องเที่ยว

วันเดินทาง แถวที่ 1 แถวที่ 2 แถวที่ 3 พักเดี่ยวเพิ่ม
12 – 14 พฤศจิกายน 2564 12,900.-บาท 12,500.-บาท 12,000.-บาท 1,800.-บาท
15 – 17 พฤศจิกายน 2564 11,500.-บาท 11,000.-บาท 10,500.-บาท 1,600.-บาท
18 – 20 พฤศจิกายน 2564 11,500.-บาท 11,000.-บาท 10,500.-บาท 1,600.-บาท
19 – 21 พฤศจิกายน 2564 12,900.-บาท 12,500.-บาท 12,000.-บาท 1,800.-บาท
22 – 24 พฤศจิกายน 2564 11,500.-บาท 11,000.-บาท 10,500.-บาท 1,600.-บาท
26 – 28 พฤศจิกายน 2564 12,900.-บาท 12,500.-บาท 12,000.-บาท 1,800.-บาท
29 – พ.ย. – 1 ธ.ค. 2564 11,500.-บาท 11,500.-บาท 10,500.-บาท 1,600.-บาท
3 – 5 ธันวาคม 2564 13,900.-บาท 13,500.-บาท 13,000.-บาท 2,200.-บาท

 

เงื่อนไขการจอง

 • มัดจำ 5,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน
 • กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 6 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดย    จะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

กรณีที่มีการระบาดของโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Thai Airways (TG)
 • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
 • 8 วัน 5 คืน
 • 18 ครั้ง
เริ่มต้น 46,000 บาท
 • Thai Airways (TG)
 • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
 • 8 วัน 5 คืน
 • 17 ครั้ง
เริ่มต้น 58,600 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • ธ.ค.64
 • 2 วัน 0 คืน
 • 13 ครั้ง
เริ่มต้น 2,390 บาท