ดอยม่อนแจ่ม- สวนดอกไม้ปางฮวา -ตลาดม้ง- ฮิโนโกิแลนด์ – ดอยอ่างขาง-สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง-สวนดอกไม้เมืองหนาวสวน80- ไร่ชา2000 – ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล- แม่แตง-สวนสนแม่แตง-แอร์ไดมอนด์-เชียงใหม่-ประตูท่าแพ – วัดพระธาตุดอยคำ – หลวงพ่อทันใจ-พระธาตุดอยสุเทพ

รหัส 003-0062
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
7,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
19 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่านอากาศยานเชียงใหม่-ดอยม่อนแจ่ม- สวนดอกไม้ปางฮวา -ตลาดม้ง- ฮิโนโกิแลนด์

05.45น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3443 DMK-CNX 08.40-09.55 เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ ดอยม่อนแจ่ม สูดบรรยากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางวิถีชิวิตของชาวบ้านแบบสโลว์ไลฟ์

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน สวนดอกไม้ปางฮวา  ชมทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลที่สวยงดงาม ตลาดม้ง ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าชุมชน ผลไม้ตามฤดูกาล ดอกไม้ ฮิโนโกิแลนด์ อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งเดียวในประเทศไทยที่จำลองบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่น

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 2
ดอยอ่างขาง-สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง-สวนดอกไม้เมืองหนาวสวน80- ไร่ชา2000 – ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล- แม่แตง-สวนสนแม่แตง-แอร์ไดมอนด์-เชียงใหม่-ประตูท่าแพ-ถนนคนเดิน

เช้า : บริการอาหารเช้า ดอยอ่างขาง ชมภูเขาที่มีความสวยงามอันดับต้น ๆ ของไทย เป็นที่เที่ยวเชียงใหม่ที่ไม่ว่าใครได้ไปสัมผัสเป็นต้องหลงรัก สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หรือเรียกว่าโครงการหลวงดอยอ่างขาง บริเวณโดยรอบจึงเต็มไปด้วยไร่สวนพืชผัก-ผลไม้เมืองหนาวและดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ สวนดอกไม้เมืองหนาวสวน80 เป็นไฮไลท์สำหรับการเที่ยวชมดอยอ่างขาง ตั้งอยู่ใจกลางสถานีเกษตร ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล บริเวณปลูกสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80 ที่ใหญ่อันดับต้น ๆ ของไทย โดยชาวบ้านจะปลูกสตรอว์เบอร์รีไล่ระดับไปตามความสูงของภูเขา ไร่ชา2000 เป็นหุบเขาเล็กๆ แต่มากความสวยงาม ด้วยทัศนียภาพแห่งทะเลหมอก

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน สวนสนแม่แตง ชมต้นสนปลูกเรี่ยงกันอย่างสวยงามเป็นสถานที่นั่งปิกนิกพักผ่อนหย่อนใจสูดอากาศบริสุทธิ์แอร์ไดมอนด์คาเฟ่ แวะจุดเช็คอินแลนด์มาร์คด้วยคาเฟ่เครื่องบินลำยักษ์ ขนาดใหญ่ Air Bus A330-300 ประตูท่าแพ เป็นหนึ่งจุดเช็คอินไฮไลท์ของจังหวัด ถ่ายภาพเดินผ่านฝูงนกพิราบที่บินผ่านตัวไปมา

เย็น : ถนนคนเดินเชียงใหม่ แหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก บริการอาหารเย็น

วันที่ 3
วัดพระธาตุดอยคำ - หลวงพ่อทันใจ-พระธาตุดอยสุเทพ-ร้านของฝาก-ท่าอากาศยานเชียงใหม่-ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า : บริการอาหารเช้า วัดพระธาตุดอยคำ ให้ท่านได้สักการะหลวงพ่อทันใจ พระธาตุดอยสุเทพ หรือมีชื่อเต็มว่า “วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร” ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ร้านของฝาก แวะซื้อของฝากของที่ระลึก ติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้าน

ถึงเวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่เพื่อเตรียมตัวเช็คอินเดินทางออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3440 (CNX-DMK 18.45-20.00)

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • ค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า

– กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ

– ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
04/12/2021 06/12/2021
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
8,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงใหม่ สุโก้ย ฮานะ เชียงใหม่ ฝาง อ่างขาง แม่แตง
เดินทาง 04/12/2021 06/12/2021
*** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  10/12/2021 12/12/2021
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  8,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงใหม่ สุโก้ย ฮานะ เชียงใหม่ ฝาง อ่างขาง แม่แตง
  เดินทาง 10/12/2021 12/12/2021
  *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   31/12/2021 02/01/2022
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   9,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงใหม่ สุโก้ย ฮานะ เชียงใหม่ ฝาง อ่างขาง แม่แตง
   เดินทาง 31/12/2021 02/01/2022
   *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    14/01/2022 16/01/2022
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    7,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงใหม่ สุโก้ย ฮานะ เชียงใหม่ ฝาง อ่างขาง แม่แตง
    เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
    *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • VietJet Air
     • ก.พ.64 - เม.ย.64
     • 3 วัน 2 คืน
     • 73 ครั้ง
     เริ่มต้น 9,999 บาท
     • เดินทางมาเอง
     • พ.ย.64 - เม.ย.65
     • 3 วัน 2 คืน
     • 12 ครั้ง
     เริ่มต้น 4,999 บาท
     • เดินทางมาเอง
     • พ.ย.64 - ธ.ค.65
     • 2 วัน 1 คืน
     • 14 ครั้ง
     เริ่มต้น 2,390 บาท