ลำปาง –วัดจองคำ – วัดปงสนุกเหนือ – เช็คอินสถานีรถไฟลำปาง – วัดพระธาตุลำปางหลวง – ลำพูน – วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร – เชียงใหม่ – ดอยม่อนแจ่ม – พระธาตุดอยสุเทพ – วัดพระธาตุดอยคำ – วัดป่าแดด – หมู่บ้านแม่กำปอง – Chapulin Food & Cafe – วัดศรีสุพรรณ – วัดพระสิงห์ – ถนนนิมมาน

รหัส 011-0040
วันที่เดินทาง
ม.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
15 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง – สนามบินเชียงใหม่ - ลำปาง –วัดจองคำ – วัดปงสนุกเหนือ - เช็คอินสถานีรถไฟลำปาง - วัดพระธาตุลำปางหลวง - ลำพูน – วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร - เชียงใหม่

04.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์(DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง

06.50 น. : ออกเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD1

08.00 น. : ถึง สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถตู้รอรับ นำท่านเดินทางสู่ วัดจองคำ จังหวัดลำปาง พระอารามหลวงชั้นตรี สักการะเจดีย์พุทธคยาจำลองมีขนาดเท่ากับเจดีย์พุทธคยาองค์จริงที่ประเทศอินเดีย นำท่านเดินทางสู่ วัดปงสนุกเหนือ วัดสำคัญที่อยู่คู่กับจังหวัดลำปางมาช้านาน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยเจ้าอนันตยศ ราชบุตรของพระนางจามเทวีแห่งหริภุญไชย (ลำพูน) เสด็จมาสร้างเขลางค์นคร (ลำปาง) เมื่อ พ.ศ. 1223 หรือประมาณ 1,300 ปีมาแล้ว

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน แวะเช็คอินถ่ายภาพกับด้านหน้า สถานีรถไฟลำปาง อาคารสถานีเป็นอาคารสองชั้นที่มีกลิ่นอายของล้านนาและยุโรปแบบบาวาเรียนคอทเทจ นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุลำปางหลวง วัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู  นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำพูนยาวนานกว่าพันปี เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีระกา

เย็น  : บริการอาหารเย็น

วันที่ 2
ดอยม่อนแจ่ม - พระธาตุดอยสุเทพ – วัดพระธาตุดอยคำ - วัดป่าแดด - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง  ดอยม่อนแจ่ม  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยู่บนสันเขาบริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอย อำเภอแม่ริม มีความสูงจากน้ำทะเลปานกลาง 1,350 เมตร ที่นี่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สลับกับจนสุดลูกหูลูกตา นำท่านเช็คอิน SKY WALK ม่อนแจ่ม สะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ลิ้มรสข้าวซอย อาหารเหนือที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เป็นพระธาตุ ประจำปีเกิด ของคนที่เกิด ปีมะแม  เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดในจังวัดเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่  วัดพระธาตุดอยคำ (วัดหลวงพ่อทันใจ)  เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี วัดพระธาตุดอยคำมีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจซึ่งมีอายุเก่าแก่ กว่าห้าร้อยปี ที่ประชาชนให้ความเคารพและมาสักการะบูชา ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเอง และครอบครัว  นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าแดด หรือชื่อเดิมว่า วัดดอนแก้ว สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2345 พระครูปลัดพยุงศักดิ์ ธีรธัมโม เจ้าอาวาสของวัดนั้น เป็นที่เคารพนับถือของนักธุรกิจจากกรุงเทพฯ และดารานักแสดงมากมาย  อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน  ถนนคนเดินวัวลาย  หรือ ถนนคนเดินท่าแพ  ถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3
หมู่บ้านแม่กำปอง - Chapulin Food & Cafe - วัดศรีสุพรรณ - วัดพระสิงห์ - ถนนนิมมาน – ร้านของฝาก - สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพ)

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ บ้านแม่กำปอง  เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี  ตั้งอยู่กลางหุบเขา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,300 เมตร  และยังมีลำธารไหลผ่านกลางหมู่บ้านโดยลำธารแห่งนี้มาจากน้ำตกแม่กำปองนั่นเอง อิสระให้ท่านได้ดื่มด่ำสัมผัสวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ที่แสนเรียบง่าย ถ่ายรูปเก็บความประทับใจ ตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ Chapulin Food & Cafe (ชะพูลิน ฟู๊ด แอนด์ คาเฟ่) คาเฟ่วิวสวยท่ามกลางบรรยากาศทุ่งนา มีโซนร้านอาหารและคาเฟ่บริการ มุมถ่ายรูปเพียบ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน (แบบขันโตก) นำท่านเดินทางสู่  วัดศรีสุพรรณ  วัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2043 ภายในวัดศรีสุพรรณ ประกอบด้วยปูชนียสถานสำคัญต่าง ๆ นำท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์ ชื่อเต็ม วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร  เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ นำทุกท่านเดินเล่น  ถนนนิมมานเหมินทร์  ถนนเส้นนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะเป็นถนนชื่อดังของเชียงใหม่ที่เป็นแหล่งรวมร้านค้า ร้านอาหารหลากหลายสไตล์ คาเฟ่เก๋ๆ และเต็มไปด้วยความคึกคักอย่างถนนนิมมานเหมินทร์

แวะซื้อของฝาก ร้านวนัสนันท์ เป็นร้านขายของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ มีตั้งแต่อาหารยอดฮิตอย่างไส้อั่ว แคบหมู หมูยอ แหนม น้ำพริกหนุ่ม ผลไม้อบแห้ง ใบชา และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อ อิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย      สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่

21.30 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD141

22.35 น. : เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ………..

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามที่ระบุ พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุ          **กรุ๊ปออกเดินทาง ขั้นต่ำ 9 ท่าน**                                 
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 – 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน
 • กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ชำระค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าซื้อที่นั่งบนรถนำเที่ยว

เงื่อนไขการให้บริการ

ในการจองทัวร์ผู้เดินทางต้อง ชำระมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนค่าทัวร์

 1. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป ยึดเงิน 50 % จากยอดที่ลูกค้าชำระเงินมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 2. กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน (ยึดเงินเต็มจำนวน)
 3. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่ารถ และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ
 4. กรณีสายการบินหรือบริษัททัวร์ แจ้งยกเลิกการเดินทาง ทำการคืนเงินให้ภายใน 7 วัน

** เนื่องจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมชั่น กรณีผู้จองไม่สามารถเดินทางได้ สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้ ดังนี้

 1. ผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง และสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยต้องแจ้งทางบริษัทล่วงหน้าพร้อมสำเนาหน้าบัตรประชาชนของผู้เดินทางแทน ก่อนการเดินทาง 7 วันทำการ (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด) สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 2. หากผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องการเปลี่ยนผู้เดินทางแทน แต่แจ้งหลัง 7 วันก่อนการเดินทาง มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผู้เดินทาง 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ
 3. หากผู้จองยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ทุกกรณี

**เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น **

หมายเหตุ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่บริษัทกำหนด ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 10. กรุณาอ่าน ทำความเข้าใจให้ถี่ถ้วน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
ช่วงเดินทาง
01/01/2022 03/01/2022
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
9,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน โอป้าแอ่วดอย คอยฮัก
เดินทาง 01/01/2022 03/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
  • 9 วัน 6 คืน
  • 17 ครั้ง
  เริ่มต้น 45,700 บาท
  • รถตู้
  • พ.ย.64 - ม.ค.65
  • 3 วัน 2 คืน
  • 20 ครั้ง
  เริ่มต้น 3,998 บาท